ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪМПИНГ „РАЙ“ 2021

 1. Преди настаняването си, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи са длъжни да заплащат всички услуги за престоя си в Къмпинга, съгласно ценоразписа на „КЪМПИНГ РАЙ“.
 2. Всички лица на територията на Къмпинга подлежат на регистрация на рецепция при пристигане.
 3. Позволеният брой на лица, настанени в едностайно бунгало е до 4 /четири/ човека. Позволеният брой на лица, настанени в двустайно бунгало е до 5 /пет/ човека.
 4. Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души. След  предварително известяване,  в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия.
 5. За гостуващи ще се считат единствено лица, регистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга, съгласно изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички, нерегистрирани по надлежния ред лица, установени в съответния парцел, ще се считат за нарушители на територията на Къмпинга. Последиците  за констатирано нарушение ще са за  лицето, регистрирано в парцела /бунгалото, където са установени нарушителите. Нарушението ще се счита за неизпълнение на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, водещо до право на Къмпинга да прекрати предсрочно наемното правоотношение.
 6. Ръководството на „КЪМПИНГ РАЙ“ има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР за спазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред и за законното пребиваване на къмпингуващите и на туристите на територията на Къмпинга.
 7. Правила за ползване на парцел: 
 8. На рецепцията на Къмпинг „РАЙ” има поставена схема на позициониране на каравана и фортсел. При неспазване на посочената схема лицата са длъжни да препозиционират за собствена сметка съоръжението. При отказ да направи това, на лицето му се спира достъпа до Къмпинга, в това число ел. и ВиК захранване, до отстраняване на несъответствието и позициониране на съоръжението, съобразно посочената схема. 
 9. Квадратурата на един нает парцел за къмпингуване в Къмпинг „РАЙ“ за сезон 2021 е 30 /тридесет/
 10. Подготовката на терените за разполагане на къмпингуващи средства е ангажимент на служителите на къмпинга и се извършва в началото на всеки летен сезон. В активния сезон допълнителни дейности, свързани със заравняването на терена не се допускат.
 11. Къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи, ползващи общите санитарни възли се задължават да ги затварят и отварят .
 12. Разполагането на каравана, с допълнителни слънцезащитни и други съоръжения трябва да стане на отстояние не по-малко от 1 /един/ метър от границата на парцела. Забранено е да се извършва размяна на каравани в един и същ парцел през периода на къмпингуване
 13. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода,  в това число/кабели, маркучи и др./, да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите, с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани от ел. захранване. Неизпълнението на това задължение предоставя право на Къмпинга едностранно, преди изтичането на договорения срок, да прекрати наемното правоотношение.
 14. Всички къмпингуващи с каравани са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.
 15. Категорично е забранено преотдаването под наем на парцелите, караваните, бунгалата на трети лица. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на „КЪМПИНГ РАЙ“. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат. Достъпът им ще бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ РАЙ“ да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия.  Заедно с описаните последици, при неспазване на посоченото правило, лицето дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 
 16. “КЪМПИНГ РАЙ“ не носи отговорност за забравени или оставени без надзор вещи на територията на Къмпинга.
 • “КЪМПИНГ РАЙ“  не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите и гостите, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица. Къмпингът не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите, пребиваващи и гостуващи туристи, причинени от природни стихии, бедствия, бури, силен вятър и/или дъжд.  
 1. Забранено е паркирането на превозни средства върху търговските площи, зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране.
 2. Забранени са преминаване, паркиране и престой на всички видове превозни и къмпингуващи средства, както и позиционирането на всякакъв тип плажни принадлежности, навеси и други върху териториите, обозначени като дюни. В случай на налагане на санкции от компетентните органи на дружеството, опериращо къмпинга, същото ще има право на регресен иск срещу нарушителите.
 3.  Отговорността за нарушенията на правилата носи изцяло Нарушителят. Къмпингът има право да изиска незабавното отстраняване на разположеното в забранените зони.
 4. Дружеството, опериращо Къмпинга не може да рекламира и предлага за продажба на летовници места за къмпингуващи средства, които попадат в забранените зони.
 5. Забранява се използването на шампоани, душ гел, сапун и др. извън общите санитарни възли и умивалници, с цел недопускане на замърсяване на околната среда.
 6. На територията на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миенето на автомобили, къмпингуващи средства, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки и др.
 7. На територията на Къмпинга се забранява паленето на открит огън. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ в съответствие с правилата за безопасност.
 8. Забранява се използването на пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на терторията на Къмпинг „РАЙ“.
 9. Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къмпинга в часовете от 14:00 до 16:00 и 23:00 до 8:00 часа. Изключение се прави при позициониране или изтегляне на каравана от парцел с техника на къмпинга.
 10. Забранява се свободното отглеждане и разхождане кучета на територията на Къмпинг „РАЙ“. Кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително  използването на намордник. 
 11. Забранено е къпането на кучета и други домашни любимци в общите санитарни помещения и умивалници.
 12. Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.
 • Придвижването в района на Къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 20 км/ч. Ръководството на Къмпинга има право да отнеме предоставения на нарушителия пропуск.
 • На територията на Къмпинга се забранява разлепянето на всякакви рекламни и агитационни материали, както и други със сходен характер.
 • Без разрешение от ръководството на КЪМПИНГ РАЙ, на територията на къмпинга се забранява извършването на търговска дейност от трети лица, къмпингуващи, пребиваващи и гостуващи туристи.
 • Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.
 • Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.
 • Забранява се повреждането на пясъчните дюни, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.
 • Забранява се поставянето на еко-тоалетни на територията на Къмпинга.
 • След запознаването с Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи на Къмпинга се задължават да спазват неговите разпоредби, като декларират съгласие за прилагане на предвидените в него правила.
 • Всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в Правилника за вътрешния ред е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на „КЪМПИНГ РАЙ“ ЕООД. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ, така също и съоръженията върху тях, отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ РАЙ“ да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.
 • „КЪМПИНГ РАЙ“  си запазва правото да променя и допълва Общите условия и Правилника за вътрешния ред.

*За всяко неспазване на вътрешния правилник „КЪМПИНГ РАЙ“  може да прекрати или откаже достъп на пребиваване без да възстановява предплатената авансово сума.

**“КЪМПИНГ РАЙ“  си запазва правото да променя и допълва общите условия и правилника за вътрешния ред. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КЪМПИНГУВАЩ / КЪМПИНГУВАЩ ТУРИСТ: Лицето, наело парцела или бунгалото от „КЪМПИНГ РАЙ”. 

ПРЕБИВАВАЩ ТУРИСТ: член от семейството/домакинството на лицето, наело парцела от „Къмпинг РАЙ”

, посочено от него пред ръководството на Къмпинга, имащо право да ползва наетия парцел и поставените върху него съоръжения /каравана/ за целия период на наемното правоотношение.  

ГОСТУВАЩ ТУРИСТ:  лице, регистрирано по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга за краткотраен отдих.

НАРУШИТЕЛ: Лице, което не е регистрирано по надлежния ред на рецепцията в Къмпинга. Лице, което не спазва Правилника за вътрешния ред на Къмпинга.

ПАРИЧНА САНКЦИЯ / ГЛОБА: договорна санкционна неустойка, автоматично дължима от нарушител при неизпълнение на Правилника за вътрешния ред. Има паричен характер.

За нас

Едно райско кътче,рядко съчетание на лонгозни гори,река и море.

Кои сме ние?

КК КамчияАврен, Варна, България 9132

За връзка с нас

Работно време: 8:00 – 22:000899155481info@campingrai.com

Къмпинг РАЙ © 2018. Всички права запазени. Дизайн и SEO OptimiziraiMe.bg